برگزاری پنجاه و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان

دسته بندی اخبار شورای گفتگو / 1400/5/12

پنجاه و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان با حضور جناب آقای دکترحق شناس استاندار گلستان و دستور کارهای زیر برگزار گردید:

  1. تشریح وضعیت اقتصادی توسط دبیر شورا
  2. بررسی منابع آبی استان و چگونگی تأمین کسری آب مورد نیاز استان به ویژه منطقه آزاد اینچه برون از طریق استقرار واحدهای آب شیرین کن در دریای خزر .
  3. بررسی مشکلات شهرک های صنعتی استان گلستان درخصوص آب مورد نیاز صنایع مستقر در شهرک های صنعتی. 
  4. بررسی ایجاد مزارع خورشیدی برای تأمین برق سبز مورد نیاز منطقه آزاد اینچه برون و شهرک های صنعتی و تضمین خرید برق تولیدی توسط دولت.
  5. جمع بندی مباحث توسط جناب آقای دکترحق شناس استاندار محترم گلستان  

در این نشست تأمین آب شرب و آب مورد نیاز منطقه آزاد و شهرک هزار هکتاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی دراین خصوص ارائه گردید.


https://shora.gccim.com/post/3

بالا