شصت و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
شصت و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان با حضور جناب آقای خداییان رییس سازمان بازرسی کل کشور در محل اداره کل دادگستری استان گلس...
بالا