شصت و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
شصت و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان با حضور جناب آقای خداییان رییس سازمان بازرسی کل کشور در محل اداره کل دادگستری استان گلس...
مصوبات پنجاهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان
جهت دریافت مصوبات پنجاهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان به فایل پیوست مراجعه فرمائید
مصوبات چهل و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان
جهت دریافت مصوبات چهل و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان به فایل پ...
مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان
مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان در فایل پیوست می با...
مصوبات چهل و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان
مصوبات چهل و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان جهت بهره برداری در فایل پیوست می باشد.
بالا