جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان با حضور مجمع نمایندگان مردم شریف استان گلستان در مجلس شورای اسلامی
جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان با حضور مجمع نمایندگان مردم شریف استان گلستان در مجلس شورای اسلامی باموضوع ارائه گزارش کارشنا...
برگزاری پنجاه و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان
پنجاه و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان با حضور جناب آقای دکترحق شناس استاندار گلستان و دستور کارهای زیر برگزار گردید: تش...

معرفی شورای گفتگو

معرفی شورای گفتگو معرفی شورای گفتگو معرفی شورای گفتگو معرفی شورای گفتگو معرفی شورای گفتگو

بالا