درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

شرایط آب و هوایی مساعد برای کاشت و برداشت محصول زیتون

دسته بندی اطلاعیه / 1397/7/17

یکی از مزیت های کشاورزی استان زنجان شرایط آب و هوایی مساعد برای کاشت و برداشت محصول زیتون می باشد و با عنایت به شروع فصل برداشته بیش از ۲۵ هزار تن محصول زیتون خوراکی و روغنی با بهترین کیفیت می باشد.


https://shora.gccim.com/blog/12

ارسال نظر

بالا