درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

تشکل های تحت پوشش

انجمن صنایع غذایی  استان گلستان

 • آقای  امیر یوسفی                    رئیس هیأت مدیره
 • آقای  حسن جرجانی                 نایب رئیس هیأت مدیره
 • آقای سروش رفاهی                  خزانه دار و عضو هیأت مدیره
 • آقای محمد علی افضلی             منشی و عضو هیأت مدیره
 • آقای رضا مبصری                      عضو هیات مدیره

 

 انجمن ارگانیک ایران – شعبه گرگان

 • عباسعلی نوری نیا                رئیس هیأت مدیره
 • هامان هاشمی                     نایب رئیس اول هیأت مدیره
 • افشین اسماعیل پور              نایب رییس دوم هیأت مدیره
 • امیر یوسفی                        خزانه دار 
 • حسنعلی شاهینی                 منشی هیات مدیره
 • سعید رستمی                     بعنوان بازرس اصلی

 

انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان گلستان

 • حسین عرب عامری                    رییس
 • علیرضا عرب یار محمدی              نایب
 • عبدالرحمن امان پور    
 • سیدجواد حسینی
 • علی اکبر جلالی

 

انجمن صنعت پخش گلستان

 •   علی اکبر مقدم فر               رییس هیات مدیره
 •   اکبر نجفی                       نایب رییس اول
 •  رامین هروی                      نایب رییس دوم
 •   رحمت کشیری                  خزانه دار
 •  حمیدرضا پزشکپور              دبیر
 •   سید منصور میرکریمی         بازرس اصلی

  

انجمن فراورده های لبنی استان گلستان

 • محمود ابراهیمی                    رییس
 • عبدالرحیم کرد افشار              نایب رییس
 • حاج مراد ابراهیمی               خزانه دار
 • دکتر قره باغ                         بازرس
 • موسی جهانی                             دبیر

 

کانون زنان بازرگان استان گلستان

 

 

 

سندیکای آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته در استان گلستان

 •   سید یاسر حسینی              رییس هیات مدیره
 •  دانیال لطفعلی نژاد              نایب رییس اول
 •  مهدی طبسی                     نایب رییس دوم
 •   علی سپهری                       خزانه دار
 •   مرتضی شفیعی                  منشی
 •  محمد مهدی عباسی             بازرس اصلی

 

 انجمن آزمایشگاههای همکار آزمون و کالیبراسیون استان گلستان

 • آقای محمد دولت آبادی                           رئیس هیأت مدیره
 • آقای علی اصغر آریاخواه                            نایب رئیس اول  هیأت مدیره
 • آقای هوشنگ  نیک نژاد عقیلی                  نایب رئیس دوم هیأت مدیره
 • خانم زهرا کیاء احمدی                              خزانه دار و عضو هیأت مدیره
 • آقای محمد حسن زمانی                           منشی و عضو هیأت مدیره

 

 انجمن زیتون  استان گلستان

 • آقای مهدی صفری پور                        رئیس هیأت مدیره
 • آقای سیدابوالفضل حاجی رحیم           نایب رئیس اول هیأت مدیره
 • خانم سمیه عرب                               نایب رئیس دوم هیأت مدیره
 • آقای رضا شایگان                             خزانه دار و عضو هیأت مدیره
 • آقای محمودرضا چراغعلی                  منشی و عضو هیأت مدیره

 

 انجمن جوانان کارآفرین استان گلستان

 • آقای بهمن ایری                                    رئیس هیأت مدیره
 • خانم سحر هوشمندفر                             نایب رئیس اول هیأت مدیره
 •  آقای مصطفی آقچه لی                          نایب رئیس دوم هیأت مدیره
 • آقای احمد جوادی                                 عضو هیأت مدیره
 •  خانم زبیده سوقی                                 عضو هیأت مدیره
 •  آقای اسماعیل قره چماقلو                       عضو هیأت مدیره
 •  آقای محمد امیدوار                               عضو هیأت مدیره

 

بالا