مصوبات پنجاهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان

دسته بندی مصوبات شورا / 1400/5/16

جهت دریافت مصوبات پنجاهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان به فایل پیوست مراجعه فرمائید

فایل ها


https://shora.gccim.com/post/12

بالا