مصوبات چهل و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان

دسته بندی مصوبات شورا / 1400/5/16

مصوبات چهل و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان جهت بهره برداری در فایل پیوست می باشد.

فایل ها


https://shora.gccim.com/post/9

بالا