مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان

دسته بندی مصوبات شورا / 1400/5/16

مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان در فایل پیوست می باشد.

فایل ها


https://shora.gccim.com/post/10

بالا